Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

   • OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY

   • MAMY WYSOKIE WYNIKI NAUCZANIA I SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH
   • ORGANIZUJEMY KONKURSY I ZAWODY
    MARATON MATEMATYCZNY, FESTIWAL HUMANISTYCZNY, ZAWODY SZACHOWE, SPORTOWE, PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE
   • KULTYWUJEMY TRADYCJE NARODOWE I LOKALNE, MAMY PROFESJONALNĄ SCENĘ TEATRALNĄ
   • DBAMYO ZDROWIE I PROMUJEMY ZDROWY TRYB ŻYCIA
   • MAMY NOWOCZESNE SALE DOSTOSOWANE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ŚWIETLICĘ, MONITOROWANY BUDYNEK, PLAC ZABAW I BOISKA
   • MAMY STAŁĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ I WSPARCIE KADRY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
   • OFERUJEMY ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA: PLASTYCZNE, SPORTOWE, SZACHOWE, JEZYKOWE, MAMY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY, WYDAJEMY GAZETKĘ SZKOLNĄ
   • OFERUJEMY ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: LOGOPEDYCZNE, SOCJOTERAPEUTYCZNE, KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
   • ORGANIZUJEMY PÓŁKOLONIE I ZIMOWISKA ZIELONE SZKOŁY, WYCIECZKI, CIEKAWE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
   • MAMY DUŻĄ STOŁÓWKĘ I SMACZNE POSIŁKI
   • PODEJMUJEMY EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI, ORGANIZUJEMY SZKOLENIA DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI
   • MAMY WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ, WPROWADZAMY NOWOCZESNE I CIEKAWE METODY NAUCZANIA
   • MAMY BIBLIOTEKĘ MULTIMEDIALNĄ WRAZ Z CZYTELNIĄ
  • Nawigacja

  • Kalendarz

    brak danych
   • Deklaracja dostępności

    Dostępność cyfrowa

    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Ładach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Ładach.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony www pod adresem email a.pietraszko@zsplady.raszyn.pl.   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.-> https://www.rpo.gov.pl/

     

    Dostępność architektoniczna

    Budynek ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn

    Do budynku prowadzą 4 wejścia:

    1. wejście A, od ul. Długiej (Szkoła Podstawowa)

    2. wejście B, od ul. Długiej (Szkoła Podstawowa)

    3. wejście C, od ul. Długiej (Szkoła Podstawowa)

    4. wejście D, od ul. Miklaszewskiego (Bajkowe Przedszkole)

     

    Do wejścia prowadzą:

    1. schody (wejście A),

    2. schody i podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach (wejście C),

    3. podjazdy (wejście B, wejście D) 

     

    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

     

    W budynku jest winda dla niepełnosprawnych.

    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze budynku.

    Toalety dla niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze budynku.

    Przed  budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych:

              1. parking od ul. Długiej (Szkoła Podstawowa) – 2 miejsca,

              2. parking od ul. Miklaszewskiego (Bajkowe Przedszkole) – 1 miejsce.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     

    Dostępność informacyjno-komunikacyjna

    W budynku ZSP Łady nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

    Na stronie ZSP Łady znajdują się informacje z treścią zapisaną tekstem łatwym do czytania.

    Został wyznaczony numer telefonu 513 153 094 dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i/lub MMS

    We wszystkich sprawach związanych z dostępnością prosimy o kontakt z Zespołem ds. dostępności pod adresem email: dostepnosc.zespol@zsplady.raszyn.pl.

     

   • Napisz do nas

    Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dostępności, napisz do nas.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

  NASZE PROGRAMY i CERTYFIKATY

  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
  • nasze programy i certyfikaty
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno Przedszkolny w Ładach
    • Długa 49, 05-090 Dawidy Bankowe Poland
    • (+22) 720 25 69 lub (+22) 720 13 69
    • NIP 534-260-38-27
    • Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach czynny jest w godzinach od 7:30 do 15:30. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie : 22 720-25-69, bądź mailowo na adres: sekretariat@zsplady.raszyn.pl .
   • Logowanie dla administratorów serwisu

  NASI SPONSORZY

  • nasi sponsorzy
  • nasi sponsorzy
  • nasi sponsorzy
  • nasi sponsorzy