Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

   • INNOWACJA PEDAGOGICZNA - PROGRAMOWA - Kalendarium środowiskowe dla klas 1-8
    • INNOWACJA PEDAGOGICZNA - PROGRAMOWA - Kalendarium środowiskowe dla klas 1-8

    • 25.01.2022 22:03
    • Zachęcamy do zapoznania się z innowacją pedagogiczno-programową "Kalendarium środowiskowe dla klas 1-8" realizowaną w naszej szkole. Innowacja jest autorstwa Pań Iwony Ignaczak i Anny Juszczyk, nauczycieli uczących w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022
    •  

      

     Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej

     Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach

     26 sierpnia 2021r.

      

      

      

      

      

      

      

     INNOWACJA PEDAGOGICZNA - PROGRAMOWA

      

      

      

      

     Autorzy: Iwona Ignaczak, Anna Juszczyk

      

      

      

      

      

      

     Temat innowacji:

      

     Kalendarium środowiskowe dla klas 1-8

      

      

      

      

      

     Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach Szkoła Podstawowa

                              im. Ks. Józefa Poniatowskiego

      

     Autor: Iwona Ignaczak, Anna Juszczyk

      

     Temat: Kalendarium środowiskowe dla klas 1-8

      

     Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, godzina wychowawcza,

                         zajęcia dodatkowe

      

     Rodzaj innowacji: programowa

      

     Data wprowadzenia: 1 września 2021r.

      

     Data zakończenia: 31 maja 2022r.

      

     Zakres innowacji:

      

              Adresatami innowacji są uczniowie klasy I-VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje 01.09.2021-31.05.2022r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach np.  zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, na zajęciach dodatkowych. Niniejsza innowacja ma na celu zaznajomienie i utrwalenie ważnych dat dotyczących szeroko rozumianego środowiska z wykorzystaniem przygotowanego kalendarza szkolnego. Ma ona  rozwijać umiejętność  poznawania i obserwowania otaczającego środowiska, rozbudzać zainteresowania, wyrabiać szacunek do przyrody, wdrażać do twórczego myślenia.

      

     Motywacja wprowadzenia innowacji:

      

              Innowacja jest naszą odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się świat,

     towarzyszyła nam również chęć dodania pewnych treści i umiejętności, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej. Nasz program jest zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, które przedstawiają się następująco:

     — Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych   

         postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

     — Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności

         za środowisko naturalne.

      

      

      

      

      

     Opis innowacji

      

     I. Wstęp

      

     Dlaczego Kalendarium środowiskowe zasługuje ma miano innowacji pedagogicznej,

     czyli wdrożenie nowatorskiego planu w życie szkoły? Jaki jest jej cel?

      

              Zwykle, kiedy myślimy o datach w kalendarzu, to kojarzą się nam one z datami historycznymi, które nasi uczniowie poznają przy wielu okazjach np. patriotycznych uroczystościach czy datami okolicznościowymi takim jak Pierwszy Dzień Lata, Dzień Dziecka, Dzień Babci, itp. Naszym celem było stworzenie kalendarza z równie szlachetnymi, jak ważne daty historyczne lub okolicznościowe, daty dotyczące szeroko pojętych zagadnień środowiskowych.

              Działanie Kalendarium ma na celu zaznajomienie i utrwalanie ważnych dat dotyczących szeroko rozumianego środowiska. Encyklopedia PWN wyjaśnia definicje różnego rodzaju środowisk (przyrodnicze, geograficzne, biologiczne, wychowawcze, itd.). Nasz program jest częścią wspólną tych definicji i odnosi się do człowieka i różnorodnych uwarunkowań w jakich się znajduje.

      

     Jakie czynności należy podjąć, aby realizować nasz program?

             

              Program ten składa się z dwóch części: kalendarza szkolnego (powiększony do A3, który może zawisnąć w każdej klasie) i zasobnika dla nauczyciela (propozycje przeprowadzenia zajęć o ważnej dacie z Kalendarium). Jest harmonogramem działań uczniów i nauczycieli, który może być realizowany w dowolny sposób np. przez nauczycieli - wychowawców na godzinach wychowawczych w klasach 4-8 lub "mini godzinach wychowawczych" w klasach 1-3, nauczycieli przedmiotów jeśli uznają, że któraś z dat z Kalendarium koreluje z zagadnieniem, które aktualnie omawiają lub na kołach przedmiotowych. Zajęcia przewidziane są na ten rok szkolny z możliwością kontynuowania ich w kolejnych latach.

              Program może być rozbudowywany i modyfikowany w dowolny sposób przez nauczycieli jak i uczniów. Nauczyciele mogą dopisywać swoje spostrzeżenia do propozycji działań w zasobniku (otrzymują go od nas w wersji elektronicznej). Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mogą uzupełniać Kalendarium o ważne ich zdaniem daty bądź proponować łączenie działań w ramach już istniejących dat w Kalendarium np. może czyjeś urodziny wypadną w Światowy Dzień Wegetarianizmu (1 października) i zamiast tradycyjnych cukierków solenizanci z pomocą klasy urządzą "Vegan Party". Wydarzenia z Kalendarium można wybierać i realizować je w dowolnych dniach zajęć z uczniami. Zagadnienia w Kalendarium zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wzbogacone o dodatkowe treści pozwalające zdobyć ciekawą wiedzę i umiejętności. 

      

     Jakie efekty chciałybyśmy uzyskać po przeprowadzeniu zajęć z Kalendarium?

             

              Przede wszystkim uświadomienie naszym uczniom, że małe kroczki, które wykonają teraz celebrując np. Dzień Polskiej Niezapominajki będą początkiem rozwoju ich zainteresowań. Może podzielą się wiedzą bądź umiejętnościami z członkami rodziny, przyjaciółmi i program wpłynie na zwiększenie ich świadomości środowiskowej i działań społecznych. Życzyłybyśmy sobie, aby program dotknął czułą nutę wrażliwości w postrzeganiu świata,  uniwersalnych humanistycznych wartości i pewnej odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Nasz program integruje działania uczniów i nauczycieli, ponieważ łatwo go uzupełnić o twórcze działania. Podsumowaniem programu będzie krótka ankieta ewaluacyjna z przebiegu działań z użyciem Kalendarium środowiskowego.

      

     II. Cele innowacji

      

     Cel główny: zaznajomienie i utrwalanie ważnych dat dotyczących szeroko

                           rozumianego środowiska.

      

     Cele szczegółowe:

      

     ◦ rozwijanie umiejętności poznawania, obserwowania otaczającego środowiska;

     ◦ wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania zainteresowań -

       technicznych, artystycznych, kulturowych, zdrowotnych, itp.;

     ◦ wyrabianie szacunku do przyrody, społecznej troski;

     ◦ wdrażanie do twórczego myślenia;

     ◦ rozbudzenie potrzeby aktywnego wypoczynku, łączenie zasady „przyjemne z pożytecznym“;

     ◦ wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie.

      

      

     III. Treści programowe:

      

     dbanie o higienę ciała i umysłu;

     świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia;

     stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych i technicznych;

     szanowanie zwyczajów i tradycji różnych grup społecznych oraz respektowanie

        humanistycznych postaw;

     rozpoznawanie w środowisku różnych gatunków roślin i zwierząt;

     zaznajamianie z uprawą roślin;

      

      

      

      

     poznawanie różnych ekosystemów i sposobów ich ochrony;

     dbałość o zachowanie zasobów planety Ziemi dla przyszłych pokoleń;

     ocenianie postępowania (swojego i innych osób) w kontekście wartości;

     wyrażanie swoich spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych

        i technicznych środków wyrazu;

     poznawanie różnych dziedzin (przedmiotów) poprzez uważne czytanie tekstów;

     zaznajamianie się z ogólnoświatowym dziedzictwem kulturowym;

     posługiwanie się ważnymi informacjami w sytuacjach trudnych lub zagrażających życiu.

      

      

     IV. Metody i formy

      

     w pogadanki, rozmowy, opowiadania, działania praktyczne;

     w zajęcia z zastosowaniem aktywnych metod pracy np. burza mózgów, plakat;

     w mapa skojarzeń, drama, projekt;

     w filmy edukacyjne, scenariusze zajęć, strony internetowe, korzystanie z zasobów szkolnej

        biblioteki;

     w wykonanie albumów, wystaw, gazetek tematycznych - prezentacja ich innym

        odbiorcom.

      

      

     V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści z wdrożenia innowacji)

      

     Uczniowie:

      

     J Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż aktywność własna ucznia  

         umożliwia działanie, a przez to zdobywanie własnych doświadczeń, wiedzy  

         oraz umiejętności.

     J Uczą się samodzielności i odpowiedzialności za powierzone funkcje.

     JUczą się pracować w grupie i współpracować ze sobą, integrują się i budują więzi.

      

     Nauczyciel zyskuje:

      

     àWiększą aktywność uczniów.

     àJest bogatszy o nowe doświadczenia.

     àWzbogaca swój warsztat pracy.

     àLepszą współpracę z rodzicami i nauczycielami.

      

      

      

      

      

      

     Szkoła zyskuje:

      

     ª Uatrakcyjnienie zajęć.

     ª Indywidualizacja nauczania - podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów.

     ª Nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami i nauczycielami.

     ª Promocja szkoły w środowisku.

      

     Dla rodziców:

     ú Radość z wszechstronnego rozwoju dziecka.

     ú Możliwość uczestniczenia dzieci w interesujących zajęciach.

     ú Zadowolenie dzieci.

      

     VI. Ewaluacja

      

     W celu uzyskania informacji zwrotnej  przeprowadzimy:

      ◊ ankietę ewaluacyjną z przebiegu działań z użyciem Kalendarium środowiskowego

         skierowaną do uczniów i nauczycieli;

      ◊ rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami;

      ◊ rozmowy z rodzicami.

              Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji  w kolejnym roku szkolnym. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

      

    • Wróć do listy artykułów

NASZE PROGRAMY i CERTYFIKATY

 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno Przedszkolny w Ładach
   • sekretariat@zsplady.raszyn.pl
   • Długa 49, 05-090 Dawidy Bankowe Poland
   • (+22) 720 25 69 lub (+22) 720 13 69
   • NIP 534-260-38-27
   • Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach czynny jest w godzinach od 7:30 do 15:30. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie : 22 720-25-69, bądź mailowo na adres: sekretariat@zsplady.raszyn.pl .
  • Logowanie dla administratorów serwisu

NASI SPONSORZY

 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy