Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

  • Oferty pracy i oferty przetargowe w naszej szkole

  • Jeśli ta oferta cię interesuje, skontaktuj się z nami: Kontakt

  • Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego"

   • Zapytanie ofertowe

    Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

    I. Zamawiający:

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego,

    05 - 090 Raszyn, ul. Długa 49, Dawidy Bankowe,

    reprezentowana przez Irenę Uszyńską - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach,

    Adres do korespondencji:

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach

    Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego

    05 - 090 Raszyn, ul. Długa 49, Dawidy Bankowe,

    tel. +22 720 25 69 lub 720 13 69

    e-mail: splady1@wp.pl

    Zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego”.

    Przedmiot zamówienia - nr kodów w/s słownika CPV:

    - 55.32.10.00-6 – usługi przygotowania posiłków

    - 55.52.31.00-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych

    II. Opis przedmiotu zamówienia

    1. W ramach zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do: codziennego przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dwudaniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego.

    2. Wymagania:

    - możliwość częściowego wykupu posiłku, tj. samo drugie danie lub sama zupa,

    - możliwość serwowania posiłków uwzględniających diety specjalistyczne (tzw. dania

    zamienne).

    Za faktycznie wydane posiłki dzieciom Wykonawca rozlicza się z rodzicami na podstawie umów zawartych indywidualnie (wzór umowy stanowi załącznik nr 3).

    3. Obecnie wydawanych jest około 150 posiłków dziennie. Jest to ilość szacunkowa, zależna od frekwencji. Liczba przygotowywanych i wydawanych posiłków powinna zapewnić możliwość zakupu dla wszystkich chętnych do ich spożywania uczniów, przy czym ewentualna nadwyżka obciąża wyłącznie wykonawcę.

    4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki o najwyższym standardzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.), łącznie z przepisami wykonawczymi tej ustawy, w tym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).

    Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.

    Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.

    Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:

    • zupa: gramatura 250 ml i kaloryczność 200 kcal,

    • drugie danie: gramatura nie mniej niż 400g i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal; w przypadku dania mięsnego lub rybnego:

    - ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie mniej niż 130g; mięso

    - ryba nie mniej niż 120g,

    - surówka nie mniej niż 150g;

    - danie jarskie i półmięsne gramatura nie mniej niż 400 gram;

    • kompot: gramatura nie mniej niż 200 ml;

    • przynajmniej raz w tygodniu deser (owoc lub jogurt owocowy);

    Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe i ilościowe:

    • jadłospis dwutygodniowy powinien być urozmaicony; rodzaj zupy nie może powtarzać się
    w tygodniu, a drugiego dania w rozkładzie dwutygodniowym;

    • w tygodniu powinien być dostarczany 2 razy obiad z drugim daniem mięsnym (wołowina, drób, mięso wieprzowe), 1 raz drugie danie z rybą (dorsz, mintaj, morszczuk, sola, łosoś; zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet), a w pozostałe dwa dni: dania jarskie, lub półmięsne (z wykluczeniem risotta z mięsem i bigosu);

    • danie z mięsa mielonego nie więcej niż 2 razy w miesiącu (kotlet mielony, befsztyk, zrazy);

    • raz w miesiącu jako drugie danie powinny być naleśniki z serem lub racuchy;

    • potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających;

    • w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, smażone nie częściej niż dwa razy w tygodniu; mięso powinno być miękkie;

    • Wykonawca zapewni możliwość serwowania posiłków zamiennych – tj. dań wegetariańskich – według potrzeb dzieci.

    Do przygotowania posiłku zalecane jest:

    • stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych);

    • stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, kasz;

    • w procesie przygotowania posiłku stosowanie soli o obniżonej zawartości sodu;

    • zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią ilością
    śmietany (te które wymagają śmietany);

    • zalecane jest różnicowanie smaku sosów;

    • ważna jest estetyka potraw i posiłków;

    WAŻNE

    Zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat) zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności. Obiady muszą być przygotowywane z surowców tzn. z nieprzetworzonego wcześniej mięsa, surowych warzyw (sezonowo w okresie zimowym dopuszcza się stosowania mrożonek warzywno-owocowych). Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree).

    Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

    Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie jakości wykonywanych usług.

    Miejsce serwowania obiadów:

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach

    Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego

    ul. Długa 49, Dawidy Bankowe

    05 - 090 Raszyn

    Obiady serwowane będą głównie podczas przerw pomiędzy lekcjami. Dokładne godziny będą uzgodnione bezpośrednio z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach.

    Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw oraz posiadające dopuszczenie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

    Minimalna temperatura zupy winna wynosić 75oC, drugiego dania 65oC a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15oC.

    Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

    5. Wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy, zostaną użyczone nieodpłatnie pomieszczenia, w których będą wydawane i spożywane posiłki wg wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2.

    Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenie stołówki w niezbędną zastawę (talerze i sztućce) i serwowania posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

    Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach do wydawania posiłków zgodnie z wymogami odpowiednich służb – obciążają Wykonawcę.

    W ramach zamówienia wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru niespożytych resztek posiłków oraz zużytych opakowań. W tym celu dostarczyć do szkoły odpowiedniej ilości i wielkości pojemniki. Odbiór resztek posiłków oraz zużytych opakowań będzie odbywał się zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dobę.

    6. Wywozu nieczystości stałych oraz odpadów kuchennych (powstałych w związku z wykonywaniem warunków umowy) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    7. Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał podczas wykonywania usługi będącej przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania obiadów dla dzieci, posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.    III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi;

    3. Wykazaniu osób – min. 2 osoby, posiadających zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze przy wydawaniu posiłków dzieciom.

    4. Pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.

    Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.    IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

    1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo – ofertowy wg załączonego wzoru;

    2. Dokument wydany przez Sanepid potwierdzający posiadanie zezwolenia na prowadzenie usługi cateringowej (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy)

    3. Proponowany jadłospis obejmujący okres 1 miesiąca;

    4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy);

    5. Co najmniej 3 referencje potwierdzające wykonanie usług o charakterze będącym przedmiotem niniejszego zamówienia (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

    6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

    V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
    przekazywania oświadczeń i dokumentów.

    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

    VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

    1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

    • Pani Irena Uszyńska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, splady1@wp.pl, +22 720 25 69 lub 720 13 69.

    • Pani Zofia Kowalska – Wicedyrektor ds. Szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, splady1@wp.pl, +22 720 25 69 lub 720 13 69

    • Pan Dariusz Zarzycki – Kierownik gospodarczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, splady1@wp.pl, +22 720 25 69 lub 720 13 69.

    2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8.00 – 15.00 w dni pracy szkoły.

    VII. Miejsce składania ofert

    Ofertę cenową należy:

    - w siedzibie Zamawiającego: w pokoju nr B.1.3 (sekretariat) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Ładach, Szkoła Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego przy ul. Długa 49, Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn.

    - przesłać faksem na nr +22 720 25 69 lub 720 13 69 wew. 200

    - przesłać drogą elektroniczną na adres: splady1@wp.pl

    - Termin składania ofert upływa dnia 16 grudnia 2019 r. o godz. 9:00.

    VIII. Opis sposobu obliczania ceny

    1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
    za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

    2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

    3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

    4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

    IX. Informacje o formalnościach

    1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..

    2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
    o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

    3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

    4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

    5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

    6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

    • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach

    Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego

    05 - 090 Raszyn, ul. Długa 49, Dawidy Bankowe

    reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach,

    • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Robert Kozłowski;

    tel.: 604-362-559 , e-mail: iod@cdkp.pl

    • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

    • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
    – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

    • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w zapytaniu ofertowym; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
    zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    • posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    • nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Specjalista ds. płac

   • Nabór na stanowisko Specjalisty ds. płac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach
   • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach , zgodnie z Ustawą
    z dnia 21 listopada 2008r. / Dz.U.z 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm./
    o pracownikach samorządowych/ urzędniczych, ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. płac

    Nazwa i adres jednostki :
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach
    05-090 Dawidy Bankowe
    ul. Długa 49.
    Tel.22 720 25 69

    Zatrudnienie : umowa o pracę , pełny etat / 40 godzin tygodniowo/

    Wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/ w stanowisku :
    1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. / Dz.U.z 2008 nr 223 poz.1458 z póź. zm./
    2. posiadanie obywatelstwa polskiego , pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
    3.zaświadczenie o niekaralności
    4.wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku lub wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku
    5. znajomość przepisów prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, przepisów związanych ze sporządzaniem list płac, rozliczaniem składek i zasiłków ZUS.
    6. znajomość obsługi programów : SIO, Korelacja, Płatnik, GUS, e-PFRON,
    obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej.

    Wymagane dokumenty:
    1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem
    2. CV
    3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska
    4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje / zaświadczenia o ukończeniach kursów i szkoleń/.

    Termin składania dokumentów 28 listopada 2019r / zamknięta koperta/
    Miejsce - sekretariat Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ładach.